• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Nieuws vanuit het Informatie Punt Uilen & Roofvogels oktober 2016, door Marina Kraaij

Roofvogels en drones
Bij het opsporen naar nieuws en het onderzoek naar misstanden bij uilen en roofvogels in gevangenschap, kwam ik bij een verkoopsite, waar ik onderstaande (cursief gedrukte) tekst vond over verkoop van postduiven als voer voor (show)roofvogels. "Ze zijn geringd; dus zijn ze gezond" werd er geopperd. Dat bracht mij naar de duivenmelker. Roofvogels zijn al lange tijd het mikpunt van de duivenmelkers, die bang zijn dat hun vogels onderweg opgegeten worden. Die haat gaat met de tijd mee. Dit zinnetje, geschreven door een duivenmelker op de “Duivenmarktplaats”, licht ik er even uit. Het gaat over postduiven anti Slechtvalk: “…maar er komt een tijd dat we de nestkasten vernietigen met bijvoorbeeld een drone;  ze zijn al ver gevorderd, eens droppen wij pakketjes die boem doen bij het nest, de tijd zal het leren.”

Dat die opmerking over de drone geen droom is, blijkt wel op 21 juli 2016; toen kwam het Faunafonds met de Faunaschade Preventie Kit MODULE ROOFVOGELS. Het Faunafonds is adviseur en uitvoerder van wettelijke taken op het gebied van faunaschade, praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie. Deze taken zijn vastgelegd in de Flora- en faunawet. Die wet wordt vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb), die 1 januari 2017 in werking treedt. Het Faunafonds werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van Economische Zaken.

Faunaschade Preventiekit Roofvogels
De navolgende tekst is gekopieerde tekst of uitspraken/samenvatting van anderen. De ‘Faunaschade Preventie Kit Roofvogels’ laat zien met welke preventieve maatregelen u landbouwschade door met name de buizerd en de havik kunt voorkomen of beperken. Voor genoemde vogels zijn vrijlopende kippen een eenvoudige prooi. Dit schrijft men in de inleiding. Bij preventieve maatregelen worden de volgende punten genoemd: 

2.1 Visuele middelen: de bekende vogelverschrikker en een opblaasbare vogelverschrikker.

2.2 Afscherming: door afdeknetten aan een frame van palen en touwen boven water- en siervogels op kleine oppervlakten.  

2.3 Overige middelen, nader te specificeren:  Nader te specificeren middelen zijn alle legale middelen die grondgebruikers willen uitproberen. Het gaat om middelen waarvan de werking niet of onvoldoende is bewezen en die niet in de Faunaschade Preventie Kit (FPK) staan, maar waarvan BIJ12-Faunafonds wél een realistische werking verwacht. Denk bijvoorbeeld aan afleidend voeren, laser en de inzet van robots of drones.  BIJ12-Faunafonds kan men naar zo’n kansrijk, preventief middel experimenteel onderzoek laten doen, al dan niet in samenwerking met de betreffende grondgebruiker. Op deze manier stimuleert BIJ12-Faunafonds de inzet van innovatieve verjaagmaatregelen die door grondgebruikers zelf zijn ontwikkeld. Wilt u een nieuw middel uittesten, dan kunt u vooraf de verwachte werking met een Faunafondsconsulent bespreken. Als u aanspraak wilt houden op een tegemoetkoming, vraag dan schriftelijke toestemming voor de inzet van het betreffende middel. Blijf dus opletten in het veld; en noteer  alles zodra U iets verdachts ziet. Deze “overige middelen“ gaan mij wel erg ver; want verdrijft men de roofvogels alleen of verminken ze de vogels met de drones; en welk effect hebben laserstralen op de ogen van roofvogels?
Wat tegengesteld is dit met de onlangs geslaagde ( = gediplomeerde!) roofvogels die drones kunnen onderscheppen, zoals menig krantenkoppen in september’16 berichtten. Met een beetje geluk, kijken de in het wild levende roofvogels daar de kunst af!

De ‘Faunaschade Preventie Kit Roofvogels’ laat zien met welke preventieve maatregelen u landbouwschade door met name de buizerd en de havik kunt voorkomen of beperken.
Vooral de buizerd en de havik veroorzaken landbouwschade, met name aan vrijloopkippen en sier- en watervogels. Zij eten van nature middelgrote tot kleine vogels en landzoogdieren.  Hoofdprooien van de havik zijn duiven, gaaien, kraaiachtigen en konijnen. De buizerd is qua voedsel een opportunist: hij eet wat voorhanden is, zoals kleine zoogdieren (muizen, mollen, jonge konijnen), kleine vogels en amfibieën (kikkers), regenwormen en kevers. De buizerd is ook een aaseter, en eet vaak verkeersslachtoffers. Vanaf de laatste decennia van de 20e eeuw is het buizerdbestand in Nederland verveelvoudigd ten opzichte van de jaren zestig, toen de vogel door gebruik van pesticiden bijna uitgestorven was. In Nederland komt hij momenteel weer algemeen voor, met een stabiele stand van ruim 10.000 broedparen. In de wintermaanden zijn er aanmerkelijk meer buizerds in Nederland te vinden, omdat er veel buizerds uit noordelijker streken in ons land overwinteren. Haviken komen in veel kleinere aantallen voor, zo’n 2000 broedparen. Ze bevinden zich vooral in bosrijke gebieden, maar hebben een actieradius van territoria tot wel 18 kilometer. Havik en buizerd zijn dagroofvogels, vrijlopende kippen zijn een eenvoudige prooi. Zowel buizerd als havik jagen graag vanaf een ‘uitkijkpost’, van waaruit zij hun prooi in het vizier krijgen en er dan van bovenaf op duiken.

In Friesland vertelde mij iemand, die in agrarisch gebied woont en kippen houdt, dat na het uikomen van de eieren en het grootbrengen van de kuikens; de haantjes niet gehouden kunnen worden. Ze worden dan in het veld gezet; “dan hebben de Buizerds er nog wat aan en hoef ik ze niet zelf dood te maken.” zei diegene.  Word dat vaker zo gedaan? En dan maar klagen als de Buizerd terugkomt om ook de hennetjes te halen; want ze smaakten zo lekker!

Marina Kraaij