• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

KOOI UIT EN KETENS AF !
Vanaf eind maart ’16 zijn we nu weer bezig met actie-/ informatie-brieven schrijven tegen: roofvogelshows of evenementen waar standhouders staan met geketende roofvogels en uilen. Het is toch verwonderlijk dat bezoekers alleen kijken naar de kop en de vleugels van deze prachtige dieren en het maar niet willen zien dat deze roofvogels en uilen, behalve op het evenementen terrein; ook ‘thuis” kort aangebonden zitten? We waren verbaasd dat zelfs een dierenarts en verscheidene dierenambulances in ons land, een roofvogelshow toelieten op hun open dag. Op kleine schaal is daarop gereageerd. Het antwoord van de dierenarts was dat ze vond dat de Valkerij goed voor zijn vogels zorgt. De dierenambulance nam geen standpunt in.                                                                                  De Dierenbescherming reageerde hierop met: “Binnen de organisatie wordt duidelijk gecommuniceerd dat bij dergelijke praktijken het dierenwelzijn in het geding is en dat wij ons daar niet aan verbinden. Mochten er toch onderdelen van de Dierenbescherming zijn, die een andere keuze maken dan verneem ik dat graag. De partij kan vervolgens daarop aangesproken worden. Het is echter zo, dat lang niet alle dierenambulances onderdeel zijn van de Dierenbescherming. In de kop van Noord Holland zijn het allemaal externe partijen, waarover onze organisatie geen zeggenschap heeft. Helaas is het zo, dat bij veel leken het niet duidelijk is hoeveel dierenleed achter dergelijke evenementen verborgen gaat. Bij veel dierenambulances wordt gewerkt met 100% vrijwilligers, ook dan is die kennis helaas niet altijd paraat.”                                                  Wij, als bedreven vogelaars, zijn daar uiteraard meer van op de hoogte; we moeten dus nog heel wat  “leken” bijspijkeren!
In mijn vorige bericht, schreef ik, dat de gemeente Huizen in zijn collegeakkoord 2014-2018 “Aan de wind” dit in hun dierenwelzijn-nota had staan: http://www.huizen.nl/document.php?m=5&fileid=7199&f=655137562f34763f7645d9fa200dd7a0&attachment=0&c=943)
Hoofdstuk 1, Het sociale domein: punt 1.14. Dierenwelzijn: Het college geeft geen vergunning voor evenementen met wilde dieren en roofvogels en hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.
Het is niet mijn fout; maar toch wil ik, bij deze, mijn excuses aanbieden dat dit verkeerde voorlichting was. Ik ben, evenals velen onder U, op het verkeerde been gezet. Maar onlangs heb ik gesproken met verschillende personen van afdeling vergunningen van gemeente Huizen. Toen bleek, dat dit ten onrechte zo is opgenomen in dat collegeakkoord. Wettelijk gezien, kan een gemeente de vergunningsaanvraag voor een roofvogelshow niet weigeren; wel  ontmoedigen! En daarmee zijn al diverse gemeenten mee bezig. Gemeente Den Helder, bijvoorbeeld; doet dit met de voorwaarde dat de eigenaar van de roofvogels en uilen een valkeniersakte moet hebben. Dat scheelde dit jaar al meteen in het aantal vergunningen aanvragen!  Ook dankzij onze actiebrieven!                                                                                                                      Gemeente Alkmaar stelt alles anders op en ook de Dierenbescherming NL bevestigde het dik gedrukte gedeelte in: “Beleidsnota dieren en dierenwelzijn 2016-2020: Evenementen met dieren in gemeente Alkmaar.   Evenementen met dieren moeten voldoen aan de regelgeving uit de Wet Dieren. De gemeente Alkmaar volgt de landelijke regelgeving wanneer een evenement met dieren zich aandient. Dierenwelzijn is geen juridische grond voor de gemeente om een evenement op te weigeren. De vier weigeringsgronden om een evenementenvergunning te weigeren zijn: Openbare Orde, Veiligheid, Volksgezondheid, Milieu. Wanneer een van deze zaken in het geding komt door een evenement met dieren, verstrekt de gemeente geen vergunning. De GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en Veiligheidsregio adviseren de gemeente. Zo nodig kunnen de Voedsel- en Warenautoriteit en/of de Landelijke Inspectiedienst Dieren controles uitvoeren. In Alkmaar vindt een aantal evenementen met dieren plaats; circussen, Landbouwdag, Kaeskoppenstad, Roofvogeldemonstraties en bij de kermis staan pony’s. Per september 2015 geldt een landelijk verbod op wilde dieren in circussen. De andere genoemde evenementen zijn niet in strijd met wet- en regelgeving. De gemeente hecht aan het welzijn van de dieren die bij een evenement betrokken zijn en vindt het van belang dat de organisator van het betreffende evenement hier aandacht voor heeft en er zich bewust van is.                                                                                                                                             ACTIE: gemeente wil in overleg met de Dierenbescherming tips opstellen voor evenementorganisatoren die het welzijn van de dieren optimaliseren. Denk hierbij aan een schuilafzonderingsmogelijkheid voor dieren of een minimale afstand van versterkte muziek.”                          (Men bedoeld hierin waarschijnlijk: schuil- en afzonderings-mogelijkheid.) De ACTIE komt overeen met het antwoord van de Dierenbescherming op de vraag van een Helders gemeenteraadslid: ”Welke eisen kunnen worden gesteld om het een roofvogelshow moeilijker te maken?”   Antwoord: Het klopt dat de landelijke wetgeving gewijzigd moet worden om dergelijke evenementen te verbieden. Bij eisen kan er uitgegaan worden van de intrinsieke waarde van het dier. Dus bijvoorbeeld nachtjagers zoals uilen niet overdag inzetten. Bij dierenwelzijn kun je eraan denken dat er gezorgd moet worden voor beschutting tegen de elementen zoals felle zon of regen.
Dat er een bepaalde afstand is tussen de dieren en het publiek. Dat dieren niet op rumoerige plaatsen gehuisvest worden (zoals naast een geluidsinstallatie).
Maar is dit een antwoord op zijn vraag? Nee. Want dit gemeenteraadslid, is tegen het houden van roofvogelshows. Het lijkt veel op suggesties in het rapport van de Dierenbescherming uit 2012: Welzijn van roofvogels. Men beschrijft o.a. welke vogels er moeten zitten op de zitstok of op een blok; de grootte en inrichting van een volière, gebruik maken van de huif enz. Men draait de zaak om. Of de titel is niet juist: welzijn van roofvogels in gevangenschap, had het moeten heten? Want die roofvogels  zitten al in gevangenschap; dus ze moeten het goed hebben; daarmee ben ik het natuurlijk eens. Maar het moet eens stoppen; er komen steeds meer roofvogels en uilen in gevangenschap bij! Met dit soort rapporten en opmerkingen van de dierenbescherming, streeft men het doel voorbij!!!
Dat hebben we onlangs gemeente Eindhoven duidelijk willen maken, die jarenlang roofvogelpark Falconcrest gratis onderdak gaf, zonder vergunningen. En een dezer dagen daar pas over beslist.                                                                                             Vaak zie je al op de website of via facebook, van valkerijen die aan roofvogelshows doen; hoe de vogels, vaak in erbarmelijke toestand, gehuisvest zijn. Ook Falconcrest, die de roofvogels kort aangebonden houdt, met meerdere soorten vlak bij elkaar. Te kleine hokken tegenover elkaar, waar ze ook in vastgebonden zitten. Kleine uilen in een zangvogel-volière; vol met opstaande dode takken er in. Geen vliegmogelijkheid; en als ze vliegen, hebben ze kans hun verenpak te beschadigen! Natuurlijk hebben deze vogels meer baat bij grote volières; maar waarom heeft Falconcrest dat dan niet eerder in orde gebracht? Dit soort wantoestanden zijn het gevolg van onduidelijke of geen regels en geen toezicht of de juiste controles. Alkmaar noemt wel de Wet Dieren; maar ik vraag me af of deze wet wel op dit soort vogels slaat. Ziet U iets wat niet mag; maak een foto, en bel direct 144, en zorg dat er een melding van gemaakt wordt. Dit dierenleed moet echt eens stoppen. Geef geen mogelijkheden op uitbreiding van roofvogelshows, roofvogelparken e.d. We  moeten door blijven gaan met informatie verspreiden over de nadelen van roofvogel- en uilenshows en de misstanden bij roofvogels en uilen in gevangenschap. Ook diverse dierenwelzijnsorganisaties mogen wel wat actiever worden in het naar buiten brengen hiervan. Als je kijkt naar hun websites ( op de uilen- en roof-/vogelwerkgroepen na) vindt je niets, of te weinig informatie over roofvogels en uilen in gevangenschap. Ook daar kunnen we met ons allen verandering in brengen.  Hoe meer organisaties met dit onderwerp bezig zijn; des te meer bekendheid krijgt dit. Wie doet er mee? Mijn ervaring is, dat, als je eenmaal contact hebt gehad; men toch wel benieuwd is naar wat er allemaal speelt. Zo heb ik al veel kunnen gebruiken uit de inventarisatie misstanden bij  roofvogels en uilen in gevangenschap. Maar er is meer te vinden op dit gebied en mij ontbreekt de tijd dit allemaal uit te zoeken. Als je het leuk vindt om mee te helpen inventariseren; meldt je aan, alsjeblieft. Alle hulp is welkom. Alles op vrijwillige basis, met als doel:
niet nog meer roofvogels en uilen: GEKOOID EN GEKETEND!
Ook actie- / informatie-brievenschrijvers/-schrijfsters, zijn welkom.